Foarums en konferinsjes

De lêste jierren, se hawwe fierd mear as 15 kongressen en foarums op geweldleazens. De lêste kongres waard holden yn Madrid yn novimber 2017 aktiviteiten yn it kongres fan Deputearren yn Madrid gemeenterie en it Kultureel Sintrum fan El Pozo. Wy hoopje dat dit 2ªMM, njonken de aktiviteiten fan elk plak, in dei of in foarum, op syn minst ien dei te wikseljen, en praat oer plan takomstige aksjes, neist coalesce organisaasjes en kollaborateurs útfierd.

[tribe_events_list limit = "3"]